VEDTEKTER FOR NORDLY GRENDEHUS SA

Vedtatt på stiftelsesmøte mandag 20. desember 1982.

Revidert på årsmøte27. februar 1996
Revidert på årsmøte 28. februar 1998
Revidert på årsmøte 14.juni 2011
Revidert på årsmøte 10. mai 2012


Paragraf 1. SELSKAPSFORM.

Nordly Grendehus SA, 8030 Bodø er et andelslag i Bodø kommune med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

Paragraf 2. FORMÅL.

Formålet med andelslaget er å reise et grendehus for dermed å skaffe innbyggerne i Innstrandaområdet et høvelig samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterforestillinger og andre sosiale og kulturelle formål.

Andelslaget har ikke erverv til formål.

Paragraf 3. BRUKEN AV HUSET.

Grendehuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.

Huset disponeres forøvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for.

De organisasjoner som har A-andeler i huset kan gis en viss fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler.

I tilfelle tvist om hvorvidt Grendehuset blir disponert etter disse regler, fungerer kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger som ankeinstans.

Paragraf 4. ANDELENE

Organisasjoner og institusjoner i Innstrandaområdet kan tegne 1 -én - A-andel i andelslaget.
A-andelens verdi/pålydende er kr. 200,-.

Enkeltpersoner, firmaer, organisasjoner m.v. i Innstranda-området og ellers kan tegne B-andel/B-andeler.
Verdi/pålydende av hver B-andel er kr.100,-.

Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelse ut over de tegnede andeler.

Det føres særskilt protokoll over andelseierne og andelenes fordeling.

Innstranda Ungdomslag skal ikke betale vederlag for sin A-andel idet andelen er kompensasjon for det gamle ungdomshuset m/tomt som er blitt overført til andelslaget.

Andelene forrentes ikke, og tilbakebetales ikke ved utmelding.
Det betales ikke kontingent.

Paragraf 5. OVERDRAGELSE AV ANDELER OG UTSTEDELSE AV NYE ANDELER.

Overdragelse av andeler kan ikke skje uten representantskapets samtykke. Organisasjoner og institusjoner som ønsker og bil tatt opp som A-andelseiere må godkjennes av representantskapet.

Paragraf 6. Andelslagets besluttende organer.

 Andelslaget besluttende organer er:
a) Representantskapet.
b) Styret.

Paragraf 7. REPRESENTANTSKAPET.

Til å ivareta andelslagets interesser velger A-andelshaverne for hvert kalenderår et representantskap.

Hver A-andelshaver skal ha 2 representanter i representantskapet.
Hver A-andelshaver skal i tillegg til å velge to representanter til representantskapet velge to personlige varamenn for disse. Etter sine respektive årsmøter skal hver A-andelshaver underrette andelslagets styre om det valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer for kommende år som laget har gjort.

Paragraf 8. REPRESENTANTSKAPETS MØTER.

Representantskapet holder ordinært 1 årsmøte. Innkalling til representantskapet skjer gjennom lokalpressen, ved brev eller oppslag.

Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 1 måned før møtene avholdes. Endelig dagsorden sendes ut 1 uke før møtene avholdes.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantskapet er til stede.

Representantskapet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen.

De andelshavere som ikke er representert på møtene, er bundet av de beslutninger som fattes.

Representantskapets forhandlinger ledes av en ordfører som velges av og innen representantskapet. Andelslagets styre, revisorer og kontrollkomité deltar i representantskapets møter dog uten stemmerett.

Over forhandlingene føres protokoll som ved møtenes slutt oppleses til vedtakelse og undertegnelse av representantskapet ordfører og kontrollkomitéen.

I tilfelle stemmelikhet ved avstemning i representantskapet, gjør ordførerens stemme utslaget.

B-andelshaverne er å regne som støttemedlemmer og gir møte- og forslagsrett på representantskapsmøtene.

Paragraf 9. REPRESENTANTSKAPETS ÅRSMØTER.

Representantskapets årsmøter er andelslagets høyeste myndighet. Det holdes etter at andelshaverne har holdt sine respektive årsmøter og senest innen utgangen av mai og behandler ordinært følgende dagsorden:

1.         Styrets beretning og regnskap.
2.         Styrets forslag til budsjett for det kommende år samt økonomiske disposisjoner forøvrig.
3.         Valg av styremedlemmer samt en leder og kasserer.
4.         Valg av revisor og kontrollkomité, jfr. paragraf 14.
5.         Andre saker som er oppført på dagsordenen.

Til forberedelse av valgene på årsmøtet velger det sist avholdte representantskapsmøte en valgkomite på 3 medlemmer.

Paragraf 10. EKSTRAORDINÆRE MØTERI REPRESENTANTSKAPET.

Ekstraordinære møter i representantskapet kan innkalles av styret eller når andelshavere som representerer minst 1/3 av andelene forlanger det. På ekstraordinære møter kan bare behandles de saker som er oppsatt på dagsordenen for disse møter.

Paragraf 11. STYRET.

Andelslagets styre skal bestå av 5 medlemmer med varamenn. Minst 3 av styremedlemmene skal representere A-andelshaverne.

Styret velges for 2 år.
Av de som er valgt ved første valg, uttrer 2 etter ett års forløp, deretter de som har tjenestegjort lengst.

De nye medlemmene tiltrer straks. Hvis et medlem av representantskapet blir medlem av styret, inntrer hans varamann som medlem av representantskapet.

Styrets leder og kasserer velges på årsmøte i representantskapet, mens nestleder og sekretær velges innen styret.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav lederen eller nestlederen, er til stede.

I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget.

Styret iverksetter representantskapets vedtak og treffer mellom representantskapets møter de beslutninger som administrasjonen av Grendehuset gjør nødvendig.

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte lagets faste eiendommer eller inngå kausjons-forpliktelse av noen art, eller anvende lagets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift.

Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer.

Styret binder andelslaget ved lederens, eller i dennes fravær, nestlederens underskrift.

Paragraf 12. FORRETNINGSFØRER, VAKTMESTER OG ANNEN ARBEIDSHJELP.

Forretningsfører, vaktmester og annen arbeidshjelp ansettes av styret etter at representantskapet har godkjent opprettelsen av slike stillinger. Forretningsfører og vaktmester er direkte underlagt styrets ledelse og kontroll, og vedkommende plikter årette seg etter de pålegg som styret og dets leder gir.

Vaktmester er også underlagt forretningsførerens arbeidsledelse og har å rette seg etter de pålegg som forretningsføreren
og/eller styret og dets leder gir ham.
For begge stillinger gjelder instrukser utarbeidet av styret og godkjent av representantskapet.

Paragraf 13. REGNSKAP.

Andelslagets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og
avsluttes pr. 31. desember. Årsregnskap og status med revisors og kontrollkomitéens påtegning, samt forslag til budsjett for følgende driftsår sendes representantskapets medlemmer samen med innkallingen til representantskapets årsmøte.

Paragraf 14. REVISJON OG KONTROLLKOMITÈ.

Til å ivareta betryggende revisjon av selskapets bokførsel og disposisjoner velger representantskapets årsmøte en eller flere revisorer med nødvendig fagkunnskap. Revisjonen utføres etter de instrukser som representantskapet bestemmer.

Hvis andelslaget har ansatt revisor, velger representantskapets årsmøte en kontrollkomitè på 3 medlemmer som gjennomgår revisjonens anmerkninger og styrets protokoll og avgir innstilling til årsmøtet.

Paragraf 15. ENDRINGER I VEDTEKTENE.

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte i representantskapet og krever minst 2/3 flertall av de avgitte
stemmer.

Forslag fra andelshaverne om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før representantskapets årsmøte.

Paragraf 16. OPPLØSNING.

Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen som helhet kan bare fattes på årsmøte i representantskapet hvortil andelshaverne er innkalt.

For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på nytt møte hvortil alle andelseiere er innkalt med minst 1 måned varsel, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer.

Dersom det blir vedtatt å oppløse andelslaget skal andelslagets eiendom og eiendeler overføres til et tiltak som fremmer de formål som fremgår av paragraf 2.